BOLAGSORDNING FÖR NACKA ENERGI AB[1]

Gällande från 1999-04-22 med revidering 1999-10-25

 

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nacka Energi AB.

§ 2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nacka kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Nacka kommun driva nätverksamhet.

§ 3 Syfte med verksamheten

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för distributionen av el inom eller i geografisk närhet av Nacka kommun samt utnyttja elnätet för annan infrastruktur än eldistribution.

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Nacka Energiföretag AB.

§ 4 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.

§ 5 Aktiekapital och akties nominella belopp

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.000.000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

Aktie skall lyda på femtio (50) kronor och aktiebre­ven skall ställas till viss man.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamö­ter med lika många suppleanter. Styrelsen är be­slutsför, när fler än hälften av  ledamö­terna är närvarande. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nacka kommun för tiden från ordinarie bolags­stämma till nästkommande bolagsstämma. Kommun­full­mäktige utser också ordföran­de och en el­ler två vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenska­per samt styrelsens och verk­ställan­de direktörens för­valtning utses av bo­lagsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisor­sva­let.

§ 8 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bola­gets revisor skall kommunfullmäktige i Nacka kommun utse tre lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev per posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 Ärenden på ordinarie bolags­stämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ären­den förekom­ma till behandling

1.      Val av ordförande vid stämman;

2.      Upprättande och godkännande av röst­längd;

3.      Val av justeringsmän;

4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankal­lad;

5.      Godkännande av dagordningen;

6.      Framläggande av årsredovisningen och re­visionsberät­telsen;

7.      Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräk­ningen;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verk­ställande direktören;

8.      Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer­na;

9.      Anmälan av kommunfullmäktiges beslut enligt § 8 i bolagsordning­en

10.  Val av revisor och revisorssuppleant;

11.  Annat ärende som ankommer på bolags­stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags­ordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsredo­visningen skall läggas fram av styrel­sen och verkställande direktö­ren för revisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

Lekmannarevisorerna skall  lämna sin granskningsrapport till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 12 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av

-         styrelsen i sin helhet eller av

-         ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Sådant be­myndi­gande lämnas av styrelsen.

Verkställande di­rektören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.


§ 13 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan god­kännande av kommunfullmäktige i Nacka kommun.

§ 14 Handlingars offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryck­frihetsförordningen samt sekre­tesslagen.

§ 15 Kommunfullmäktiges och kom­munstyrelsens yttrande

Kommunfullmäktige i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas om

-ändring av aktiekapital

-fusion av företag

-förvärv eller bildande av dotterfö­retag

Kommunstyrelsen i Nacka kommun skall be­redas möjlighet att yttra sig innan be­slut fattas om

-förvärv av aktierna eller del av aktierna i an­nat företag

-försäljning av aktier

-försäljning, förvärv eller pantsättning av fas­tig­het eller tomträtt.

§ 16 Kommunstyrelsens insynsrätt

Kommunstyrelsen i Nacka kommun äger ta del av bolagets handlingar och räken­skaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksam­het

§ 17 Kommunstyrelsens granskning av årsredovisning och revisionsberättel­se

Kommunstyrelsen skall beredas tillfälle att taga del av bolags­styrelsens och verk­ställande direktörens årsredo­visning och revisionsbe­rättelsen, innan dessa behand­las på bolags­stämman, varigenom kommunstyrelsen blir i tillfälle att vid behov lämna instruktioner till kommu­nens ombud.

Bolagsledningen skall, när bolagets årsredo­visning anmäls i kommunfullmäktige, kunna lämna informa­tion om bolagets verksamhet och fullmäktige då också skall ges tillfälle att ställa frågor.

 

 

**********************[1] Antagen av bolagsstämman den ………………… och godkänd av kommunfullmäktige den 14 juni 1999  resp tillägg den 18 oktober 1999.